Privaatsus- ja andmekaitsetingimused

Isikuandmete töötlemine ja privaatsus Global Beauty OÜ-s

 1. Käesolevad privaatsustingimused informeerivad veebikülastajat Global Beauty OÜ andmetöötluse põhimõtetest ning andmesubjekti õigustest oma isikuandmete töötlemisel. 
 2. Global Beauty OÜ töötleb andmesubjekti andmeid alati seaduses ettenähtud korras, milleks peamiselt on leping, õigustatud huvi või nõusolek. 
 3. Global Beauty OÜ seab eesmärgiks töödeldavate isikuandmete korrektsuse ning läbipaistvuse. Nende eesmärkide tagamiseks on andmesubjektil alati õigus kontrollida töödeldavaid andmeid ning neid vajadusel parandada. Isikuandmete kaitsega seonduvate küsimustele ning pöördumistele vastab info@globalbeauty.ee
 4. Global Beauty OÜ töötleb isikuandmeid käesolevate tingimuste alusel oma teenuste pakkumiseks. Selle raames töötleme ennekõike järgmisi andmeid: kliendi nimi, telefoninumber, e-posti aadress.  
 5. Global Beauty OÜ töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
  - Kliendibaasi hoidmiseks ja analüüsimiseks, et teha kliendile sobivaid pakkumisi;
  - Võimaliku kliendirahulolu uuringu teostamiseks; 
  - Reklaam- ja/või infomaterjalide edastamiseks e-posti teel (otseturustus).
 6. Global Beauty OÜ arendab jätkuvalt oma kaupu ja teenuseid. Andmesubjektidele pakutavate teenuste kvaliteedi tõstmiseks ja kogemuse parandamiseks on Global Beauty OÜ-l õigus hakata töötlema ka teisi isikuandmeid, mida ei ole käesolevates tingimustes nimetatud, tagades andmesubjektide informeerituse vastavast töötlemisest ning seonduvatest õigustest vastavalt kehtivatele seadustele.
 7. Global Beauty OÜ säilitab andmesubjekti isikuandmeid kuni nende töötlemise eesmärgi saavutamise või töötlemise aluse äralangemiseni. Global Beauty OÜ ei säilita andmeid ühelgi juhul kauem kui õigusaktides sätestatud tähtaegade lõppemiseni või senikaua, kuni see on vajalik tulevikus tekkida võivate pretensioonide ja õigusvaidluste lahendamiseks. Global Beauty OÜ säilitab isikuandmeid kauem kui 10 aastat üksnes vastava õigusliku alusel või õigustatud huvi esinemisel.
 8. Andmesubjektil on Global Beauty OÜ suhtes järgmised õigused, arvestades andmekaitseõigusest ja tingimustest tulenevaid piiranguid nende õiguste teostamisel:
  õigus saada teavet oma isikuandmete kohta, mida töödeldakse;
  õigus isikuandmete parandamisele juhul, kui isikuandmed on ebaõiged;
  õigus nõuda isikuandmete kustutamist;
  õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist;
  õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele;
  õigus saada teavet isikuandmete ülekandmise õiguse kohta;
  õigus keelduda edaspidisest andmetöötlusest.
 9. Punktis 8 märgitud õiguste teostamiseks palub Global Beauty OÜ pöörduda punktis 3 märgitud kontaktide poole. 
 10. Juhul, kui andmesubjekt on keeldunud isikuandmete töötlemisest, isikuandmete edastamisest või nõudnud isikuandmete töötlemise piiramist või isikuandmete kustutamist, võib osutuda võimatuks Global Beauty OÜ poolt andmesubjektile kvaliteetse teenuse osutamine. Sellisel juhul on Global Beauty OÜ-l õigus keelduda teenuste osutamisest.
 11. Kliendil on õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või kohtule, kui Klient leiab, et Global Beauty OÜ töötleb tema isikuandmeid ebaseaduslikult või muul viisil õigusi rikkudes.
 12. Käesolevad tingimused kehtivad alates 01. 05 2021. Global Beauty OÜ -l on õigus tingimusi ühepoolselt muuta.